บัตรกดเงินสด เอมันนี่
เอมันนี่ (A money)

A money Cash Card (บัตรกดเงินสด)

เอมันนี่ (A money)
บัดดี้เรื่องเงิน
รายได้ต่อเดือน

5,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

17-25%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของบัตร

สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที
คิดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบ “ลดต้นลดดอก”
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดคงค้าง หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
มีน้อยจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระ รักษาประวัติ มีมากจ่ายมาก ลดภาระ หนี้หมดไว
มีพร้อมเมื่อไร เลือกจ่ายปิดได้

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* ไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน*
หมายเหตุ
*การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลฯเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
17-25% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
3% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 100 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • (หมายเหตุ: *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร)
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง*
 • หมายเหตุ: *กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปีเกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 • 2. เอกสารแสดงรายได้
 • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • 1. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่ำสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน) หรือ หนังสือรับรองการหักภำษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)* ปีล่าสุดตัวจริง
 • หมายเหตุ : *กรณียื่นเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
 • 2. บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกัน ตัวจริง
 • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • 1. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน)
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่