สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai)

CIMB Home Loan (สินเชื่อ)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai)
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีบ้านด้วยดอกเบี้ยสบายๆ
รายได้ต่อเดือน

30,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

เริ่มต้น 3.19%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

โปรโมชั่น NEW!

 • ยกเว้น ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ
1,500,000 บาท
วงเงินสินเชื่อสูงสุด
30,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าจดจำนอง
ฟรีสูงสุด 100,000 บาท* (สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
ค่าดำเนินการสินเชื่อ
ฟรี* (สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ฟรี* (สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป)
ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินกู้
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 30 ปี

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับพนักงานประจำ, อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่