สินเชื่อบุคคลพรอมิส
พรอมิส (PROMISE)

Promise Personal Loan (สินเชื่อ)

พรอมิส (PROMISE)
สินเชื่อบุคคลพรอมิส เคียงข้างคุณ ทุกก้าวเดิน
รายได้ต่อเดือน

8,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 25%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินรวมสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสแล้วไม่เกิน 3 สถาบัน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
300,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% - อัตราสูงสุด 25%
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
ค่าติดตามทวงถามหนี้
ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน, กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
การผ่อนชำระ
รูปแบบการชำระคืนเงินกู้
คิดอัตราการชำระขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ดังต่อไปนี้- 3% ของยอดคงเหลือ (ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) - 300 บาท
ตัวอย่างระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้
รับวงเงิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0-10% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 102 เดือน (8 ปี 6 เดือน) ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 450 บาท* (*ยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 300 – 450 บาท จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในปัจจุบัน)
ตัวอย่างการคำนวณยอดชำระเงินขั้นต่ำ
3% ของยอดคงเหลือ 5,000 บาท คิดเป็น 150 บาท แต่เนื่องจากต่ำกว่า 300 บาท ยอดชำระเงินขั้นต่ำจึงคิดเป็น 300 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20-64 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 8,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • สำหรับพนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่