สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
ธนาคารทหารไทย (TMB)

TMB Cash 2 Go (สินเชื่อ)

ธนาคารทหารไทย (TMB)
ให้ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต ตอบโจทย์คุณด้วย สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

14-28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 9% สำหรับ 3 เดือนแรก
หลังจากนั้น ดอกเบี้ยลด 3% ทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ) และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 12 - 60 เดือน
โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณเพื่อให้คุณนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
14-28%
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำหรับพนักงานบริษัท ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 59 ปี รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และอายุงานของที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้สมัครต้องมีอายุ 30 - 59 ปี ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
สำหรับเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่ 1.กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2.กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 3.กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ตัวช่วยค้นหา
  • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่