UOB i-Cash
ธนาคารยูโอบี (UOB)

UOB i-Cash (สินเชื่อ)

ธนาคารยูโอบี (UOB)
เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ด้วย สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

20-28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของสินเชื่อนี้

อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*
ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 - 60 เดือน
อนุมัติภายใน 3 วัน
ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
20-28%
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก สูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20-60 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
ตัวช่วยค้นหา
 • สถาบันการเงิน

เริ่มใหม่